ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุปราณี สุรวดี
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางจิตรา พ่วงพร้อม
วิชาการระดับชั้น

นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางสมศรี จอมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจิตรา พ่วงพร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสมหมาย ม่วงมี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมยุลีย์ พันธ์ธัญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุนทร มั่นเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายสมนึก สุภลาภ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุปราณี สุรวดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายอนันต์ สุวรรณารมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางจุฑามาศ หาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางศรีสมบัติ ปิ่นประทีป
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางวัชรินทร์ ตั้งปฏิการ
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวระวิพรรณ สินสายรัมย์
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7