ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายอนวัช รัตโนทัย
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางวรนุช ชัยพันธุ์
วิชาการระดับชั้น

นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนิน
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวรนุช ชัยพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอาริส ท้วมไชยนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางปัญจพร เถื่อนกูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพัชรินทร์ โลราช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางนารัรัตน์ บูรณ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายอนวัช รัตโนทัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนรวีร์ ทับทิมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางทองใหม่ คันชั่งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายชำนาญ บุตรคำโชติ
ครูชำนาญการ

นางปิยธิดา รอดซุง
ครูชำนาญการ

นางสาวกัณฐ์จนพร แจ่มศรี
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1