ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิมล วัฒนโยธิน
ครู
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางจันทร์จิรา สีแว่น
วิชาการระดับชั้น

นางทิพวัน ศรีโสภา
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจันทร์จิรา สีแว่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชระ สืบคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมล วัฒนโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสืนีนาถ คุ้มแสงเทียน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางมลฤดี ชำนาญยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางณภัทรกาญจน์ สุขใย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวทิพวัน ศรโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวธิติมา กิจเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางจิรภา อิ้มทับ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ส.อ.อนุชาติ บุญผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางปิยะนุช เอี่ยมเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา อยู่สุขดี
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1