ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมนัสนันท์ อ่ำพูล
ครู
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางสาวบุณณดา วาริสสอน
วิชาการระดับชั้น

นางณภัคมน ทองศรี
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางสุรินทร์ โตสำลี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุวรินทร์ พฤกษะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางใจวรรณ พวงสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธีรวรรณ แสงสิริ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางณภัคมน ทองศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางวัลย์ปรียา จันทร์ธนบุษกร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางรัชนก แก้ววิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางมนัสนันท์ อ่ำพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวบุณณดา วาริสสอน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวจุฑาทิพย์ ประมูลชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสริยา เริงเขตรกรณ์
ครูประจำระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางวิภารัตน์ แผ่นสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1