ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุหลาบ สุวรรณเทพ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุคนธ์ เหมะ
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางวรรณธนี ทองทรัพย์
วิชาการระดับชั้น

นางอัจฉรา ภู่พรม
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางลัดดา ทองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวรรณธนี ทองทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุคนธ์ เหมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ส.ท.บุญเลิศ กลิ่นจำปาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางอัจฉรา ภู่พรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธันยาภรณ์ สังข์เมือง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางรุ่งทิพย์ พูลเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางกุหลาบ สุวรรณเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสุมาลี ประชุม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวฐิติภรณ์ ชูกะสี
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1