ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอำพัน ประสานสมบัติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกมลวรรณ ทาบาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวระวิวรรณ อุ่นไพร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา