ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมายของสถานศึกษา
เป้าหมายของสถานศึกษา

เป้าหมาย

                ด้านปริมาณ

                                ระดับการศึกษาปฐมวัย

                                1.  เด็กระดับปฐมวัยในเขตบริการของโรงเรียน ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                2.  เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียน ได้เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

                ด้านคุณภาพ

                                ระดับการศึกษาปฐมวัย

                                3.  นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับปฐมวัยของโรงเรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และภาษา ตามศักยภาพ

                                4.  นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยทุกคน มีความพร้อมในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                5.  นักเรียนทุกระดับชั้น มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเป้าหมาย ดังนี้

                                                กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย                                        ไม่น้อยกว่า 3.50

                                                กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์                                    ไม่น้อยกว่า 3.50

                                                กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์                                   ไม่น้อยกว่า 3.50

                                                กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ                                  ไม่น้อยกว่า 3.50

                                                กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.60

                                                กลุ่มสาระฯ ศิลปะ                                               ไม่น้อยกว่า 3.60

                                                กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า 3.60

                             กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                              ไม่น้อยกว่า 3.50

                                6.  อัตราการซ้ำชั้นทุกระดับชั้น                                       ไม่เกินร้อยละ 0.50

                                7.  นักเรียนร้อยละ 95 ขึ้นไปมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเด่นชัด ดังนี้

                                                7.1  เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น

       ประมุข

                                                7.2  จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                                                7.3  ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีของชาติ

                                                7.4  มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนและมีความรับผิดชอบ

                                                7.5  สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ อย่างเป็นสุข

                                                7.6  รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                7.7  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ

                                                7.8  มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

                                8.  นักเรียนร้อยละ  95    ขึ้นไปมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ที่กำหนด

                ด้านบริหารและสนับสนุน

                                9.  บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

                               10.  บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะและปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

                                11.  โรงเรียนมีบรรยากาศเหมาะสม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                               12.   ครูมีคู่มือบุคลากร  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และนำคู่มือดังกล่าวไปเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                               13.  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมหรือกลุ่มประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน

                               14.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ   ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยอาศัยสื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

                               15.  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลายหลาย