ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ     

             โรงเรียนจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผลิตและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำรูปแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยี เทคนิควิธีการใหม่ ๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา    มาใช้พัฒนาทักษะกระบวนการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ตามศักยภาพผู้เรียน  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข ภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ทันเหตุการณ์ต่อความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

             โรงเรียนจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ุ่งสร้างเสริมประสงการณ์ และเติมเต็มทักษะด้านต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นมาตรฐานสากล

             โรงเรียนจะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้    เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ โดยยึดความเป็นมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

              โรงเรียนจะส่งเสริมระบบบริหารจัดการทั้ง  4  กลุ่ม   คือ   กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มอำนวยการ   และกลุ่มบริหารทั่วไป   ให้มีการวิเคราะห์โครงสร้างพรรณางาน จัดบุคลากรเข้าสู่งาน  กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องมีอิสระในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ตลอดจนการวางแผน การจัดเก็บข้อมูล     การนิเทศภายใน การติดตามและรายงาน   ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนในการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและควบคุมคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู 

              โรงเรียนจะส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพิ่มเติม ทั้งที่โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นจัดขึ้น และสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู รวมทั้งจัดสวัสดิการและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างขวัญ  กำลังใจ