ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติคุณของโรงเรียน
เกียรติคุณของโรงเรียน

การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและระดับต่างๆ

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับรางวัลดีเด่น ดังนี้

๑.โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี คือ

ปีการศึกษา ๒๕๔๓, ๒๕๔๗, ๒๕๕๑ และได้รับโล่พระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒

๒.โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔

๓.โรงเรียนชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านวิชาการยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๕

๔.นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๗

เกียรติคุณของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.48 KB