ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจของสถานศึกษา
พันธกิจของสถานศึกษา

พันธกิจ

๑.จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากลและเสริมสร้างนักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

๒.ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๓.จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยี

๔.เสริมสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและทักษะการดำเนินขีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยสันติวิธีในระบอบประชาธิปไตย

๕.พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ OBECQA

๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างเครือข่าย โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ทั้งภายในและต่างประเทศ