ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

“เราปรารถนารอยยิ้มจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยทีมงานที่มีความสุข”
 

เอกลักษณ์

โรงเรียนผู้นำทางวิชาการ”
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

“มารยาทงาม  ความรู้ดี  มีอนามัย  วินัยเด่น”
 

อัตลักษณ์ของครู      

“สอนดี มีจรรยา รักษาชื่อเสียง ไม่เกี่ยงงาน”
 

วิสัยทัศน์                 

“โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ   คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล
                                                  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ร่วมใจทุกภาคส่วน
 

ค่านิยม             

4C = Care   Clean   Clear     Cooperate
        ใส่ใจ   โปร่งใส   ก้าวไกล  ด้วยทีม