ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
นามโรงเรียน              โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
นามย่อ                  อ.บ.
สีประจำโรงเรียน          ชมพู    เขียว
ความหมาย                สีชมพู   หมายถึง  ดอกบัว
                           
สีเขียว   หมายถึง  ใบบัว

สัญลักษณ์

               รูปดอกบัวบนอักษร เป็นเครื่องหมายแห่งความดี และเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ

ตัวอักษร        ปักไว้ด้านหลังดอกบัวมีความหมายว่า อนุบาล

    หมายถึง      พระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้เองโดยชอบ

  หมายถึง       พระอริยสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมาก  ตรัสรู้ตามพระธรรมนั้นแล้ว  

                                        พระรัตนตรัยมีพระคุณอย่างนี้