ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                     โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ระหว่างถนนพุทธบูชากับถนนบรมไตรโลกนาถ  จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2485 บนที่ราชพัสดุซึ่งโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแบ่งให้จำนวน  3 ไร่   เปิดสอนปีแรกเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2486  โดยมีนางสังวาล  ศุขโรจน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีห้องเรียน  1 ห้องเรียน  นักเรียน  30 คน
ปีการศึกษา 2498
 
          แยกจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นเอกเทศ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนางสาวเจิมจิต  ป้อมทอง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีห้องเรียน จำนวน  6 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2523 
          โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  มีห้องเรียน จำนวน  40 ห้องเรียน  นักเรียน จำนวน  1,520 คน  ครู จำนวน  59 คน
ปีการศึกษา 2528    
          โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ปีงบประมาณ 2535-2538 
          ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนบนที่ราชพัสดุ จำนวน  18 ไร่เศษ บนถนนพิษณุโลกแควน้อย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และย้ายนักเรียนมาเรียนที่ก่อสร้างโรงเรียนใหม่ครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2539
ปีการศึกษา 2543    
          โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  
          กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างในกระทรวงใหม่  ทำให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้มาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยู่ในการกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ปีการศึกษา 2546    
          โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  ในระดับดี
ปีการศึกษา 2547    
          โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2552    
          โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนโล่พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่         
                        ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ถนนพิษณุโลกแควน้อย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  (4 ขวบ)  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระดับชั้นละ  6  ห้องเรียน โดยมีอาคารเรียนถาวร 4  หลัง อาคารเรียนชั่วคราว   2   หลัง อาคารประกอบ  3 หลัง  มีสนามกีฬาและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 

สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
         
ตั้งอยู่บริเวณถนนพิษณุโลก-แควน้อย  ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ดิน   18  ไร่เศษ สภาพแวดล้อมโรงเรียนรัศมี  1  กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ ดังนี้ สำนักงานคลังเขต  6  สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2   กองช่างเทศบาลนครพิษณุโลก   สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  ศูนย์วิทยาศาสตร์เขต   9    
         

พื้นที่ข้างเคียง
                                ทิศเหนือ       ติดต่อกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
                               ทิศใต้          ติดต่อกับ  กองช่างเทศบาลนครพิษณุโลก และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก  (ช่อง 11)
                                ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ถนนพิษณุโลก - แควน้อย
                                ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  สำนักงานคลัง เขต  6