ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ระหว่างถนนพุทธบูชากับถนนบรมไตรโลกนาถ จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2485 บนที่ราชพัสดุซึ่งโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแบ่งให้ จำนวน 3 ไร่ เปิดสอน ปีแรกเมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2486 โดยมีนางสังวาล ศุขโรจน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีห้องเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 30 คน

           ปีการศึกษา 2498 ได้แยกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นเอกเทศ มาสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวเจิมจิต ป้อมทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีห้องเรียน จำนวน 6 ห้องเรียน

         ปีการศึกษา 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 40 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,520 คน และมีครู 59 คน 
  


          ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่


          ปีการศึกษา 2539 ได้ย้ายโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มาตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ จำนวน 18 ไร่เศษ หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก–แควน้อย ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง มีสนามกีฬา และแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
       
         

           ปีงบประมาณ 2535-2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน บนที่ราชพัสดุจำนวน 18 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนพิษณุโลก–แควน้อย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และย้ายนักเรียนมาเรียนที่ก่อสร้างโรงเรียนใหม่ครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2539

           ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่

                วันที่ 7 กรกฎาคม  2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างในกระทรวงใหม่ ทำให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้มาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยู่ในการกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1)

            ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในระดับดี

            ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่

          ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนโล่พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่

 

           ปีการศึกษา 2554 และ 2558 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 


           ปีการศึกษา 2555  ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARD)

            ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัล MOE AWARD

            ปีการศึกษา 2561  ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA Award) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

             ปีการศึกษา 2561  ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี

             ปีการศึกษา 2562  ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA Award) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ