ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1)โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (อ่าน 986) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ประเภทบุคคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ (อ่าน 877) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ประเภทบุคคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมเทคโน (อ่าน 839) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล รางวัลผู้อำนวยการศึกษายอดเยี่ยม (อ่าน 889) 10 ธ.ค. 55
ประกาศการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. (อ่าน 822) 10 ธ.ค. 55
ผลการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (อ่าน 805) 10 ธ.ค. 55