ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบ All – In – One จำนวน 52 เครื่อง
ตามประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบ All – In – One จำนวน 52 เครื่อง พร้อมครุภัณฑ์และระบบเครือข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ตามเอกสารสอบราคาที่ 1/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอานวยการ(พัสดุและสินทรัพย์) อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก-แควน้อย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 และกำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นั้น
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์และระบบเครือข่ายแบบเบ็ดเสร็จดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอ ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบ All – In – One จานวน 52 เครื่อง พร้อมครุภัณฑ์และระบบ เครือข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยหากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบในคราวต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 
สุรินทร์ มั่นประสงค์ 
(นายสุรินทร์ มั่นประสงค์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 416 ครั้ง