ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ด้วยกระบวนการ PLC (ระบบออนไลน์)
การตรวจติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. 1 ใน 16 โรงเรียน ที่เป็นต้นแบบการบูรณาการวิทยาการคำนวณกับทุกกลุ่มสาระ และในวันนี้คุณครูธีรวรรณ  แสงศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ได้ทำหน้าที่ Model Teacher ทำการ Open Class Online ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. และ ม.บูรพา ได้รับชมและวิพากษ์การสอน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม คำชื่นชมจากกัลยาณมิตรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในครั้งนี้ ผอ.สุรินทร์  มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาร่วม PLC และเป็นกำลังใจให้ทีมงาน และขอขอบคุณ ศน.อมรรัตน์  ทิพย์ชื่น และ ศน.วาริช  รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 มาร่วมสะท้อนคิด การทำ PLC วงรอบที่ 1 ของคุณครูธีรวรรณ แสงศิริ อีกด้วย ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูท่านอื่น ๆ ที่กำลังจะ Open Class ได้รังสรรค์ความรู้ความสามารถ ความเป็น ABPL The One Team ให้ประจักษ์กันต่อไป ขอบคุณคุณครูวัชระ  สืบคำ  คุณครูสุวรินทร์  พฤกษวัน  ที่เป็น Buddy Teacher ร่วมสะท้อนคิดในครั้งนี้อีกด้วย
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,07:51   อ่าน 260 ครั้ง