ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน