ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมการออกอากาศ
ภาพกิจกรรมการออกอากาศ

            เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เป็นการนำนวัตกรรมมาพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในโรงเรียน โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆผ่านโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียน   ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้   ทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ร่วมกัน   ทำให้ครูและนักเรียนทันโลกทันเหตุการณ์ตลอดเวลา  จากการดำเนินงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   ทำให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับภาคเหนือด้านบริหารจัดการนวัตกรรมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา