ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกดีเพียงใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1347821
Page Views 2407074
พันธกิจของสถานศึกษา
พันธกิจของสถานศึกษา

พันธกิจ

๑.จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากลและเสริมสร้างนักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

๒.ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๓.จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยี

๔.เสริมสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและทักษะการดำเนินขีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยสันติวิธีในระบอบประชาธิปไตย

๕.พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ OBECQA

๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างเครือข่าย โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ทั้งภายในและต่างประเทศ